Játékszabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató

 

 1. A jelen Játékszabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató („Szabályzat”) vonatkozik a(z) ATE BRAND Rendezvényszervező és Produkciós Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 2051 Biatorbágy, Sasbérc út 1. B. ép. 3. em. 13.; cégjegyzékszáma:13-09-118310, adószáma: 14224724-2- 13), mint Szervező (a továbbiakban: Szervező) által az „#atebrand” kampány kapcsán meghirdetett Pályázatra („Pályázat”).
 2. A Pályázat 2019. december 29. 11:00 óra és 2020. január 5. 23:59óra között (a „Pályázat időtartama”) kerül megrendezésre. A Pályázat során a Szervező a(z) ATE BRAND Facebook és Instagram oldalán (https://www.facebook.com/ATEBRANDOFFICIAL) bejegyzést tesz közzé. A Résztvevőnek a bejegyzésben szereplő felhívás alapján kell egy bejegyzést írnia arra vonatkozóan, hogy melyik filmet nézné meg és használnia a #atebrandtaget („Pályázat”). Az a résztvevő, aki a megadott taget használva írja meg, hogy melyik filmet nézné meg Instagramra vagy a Facebook poszt alatti kommentszekcióba és megfelel a 4. pontban rögzített feltételeknek, résztvevőnek tekintendő („Résztvevő”) és részt vesz a Pályázatban. A Résztvevő a válasz beküldésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot.

2.1. A pályázati tartalom törlését úgy kell tekinteni, hogy a Résztvevő a Pályázatban való részvételi szándékát visszavonja.

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, nem módosítható. Egy Résztvevő egyetlen egy bejegyzés Pályázat beküldésére jogosult.

2.3. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, megbízottai, és ügynökei, ezen személyeknek a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint mindazok, akik kapcsolatba hozhatóak a Pályázat megszervezésével.

2.4. A Résztvevők a Pályázat beküldésekor a Facebook vagy Instagram profiljuk (user név) alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag a Facebook vagy Instagram profil törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Szabályzatban leírt előírásoknak valamilyen oknál fogva nem felelnek meg, a Pályázatból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Pályázatból.

2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Résztvevők által regisztrált, saját Facebook vagy Instagram profilon keresztül küldenek be a Pályázatba. Amennyiben a Résztvevő nem saját maga által regisztrált Facebook vagy Instagram profilt vesz igénybe, a Pályázattal kapcsolatos és a Facebook vagy Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet – és adatátviteli -, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatokat a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Pályázatból kizárhatja.

2.10. A Pályázatból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik a Pályázat szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook vagy Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook vagy Instagram profillal vesznek részt a Pályázatban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb pályázatokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Résztvevőt. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Pályázatban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan igazolt kárt, amelyet a Pályázattal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2.11. A Pályázat szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Pályázat témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Résztvevő vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Résztvevő viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Résztvevőt terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Résztvevőre áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Résztvevő Pályázatát (bejegyzését) a Facebook oldalról eltávolítsa és a Résztvevő a Pályázatból kizárja.

2.12. A jelen Szabályzat a Pályázat lebonyolítását szolgáló weboldalán (https://www.atebrand.com/jatekszabalyzat/) publikált linken keresztül érhető el. A Résztvevő a Pályázatban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

2.13. A Pályázatot nem a Facebook és nem az Instagram szervezi, azt semmilyen módon nem szponzorálja vagy támogatja.

2.14. A Résztvevő a Pályázatára a Pályázat lebonyolítása érdekében, valamint későbbi marketing tevékenység céljából ingyenes, minden felhasználási módra kiterjedő (értve ezalatt az átdolgozást, valamint kép- vagy hangfelvételen történő rögzítést, illetve a számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolást is), időbeli és térbeli korlátozás nélküli, nem kizárólagos, átruházható felhasználási jogot enged a Szervező részére. A Pályázat feltöltésével a Résztvevő – a fent meghatározott esetekre – kifejezetten lemond a művel kapcsolatos díjazásról. Résztvevő szavatolja, hogy a feltöltött anyagokkal kapcsolatosan teljes rendelkezési joggal bír, azon harmadik személyeknek nem áll fenn olyan joga, amely a felhasználást kizárná vagy korlátozná.

2.15. A Résztvevő tudomásul veszi és hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező a Nyeremény átadását követően kettő (2) évig jogosult arra, hogy a Nyeremény átadása során készült kép-, hang- és filmfelvételeket akár neve feltüntetésével, akár a név feltüntetése nélkül, kereskedelmi és/vagy kommunikációs célból bármely helyen és formában (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az elektronikus és nyomtatott médiában valamint promóciós anyagokban és az irodahelyiségekben) felhasználja és nyilvánosságra hozza, továbbá ezzel összefüggésben a felvételeket kezelje és tárolja.

 1. A Pályázat Nyereménye:
  díj 1db páros Cinema City Mozijegy (2D)
 2. A Pályázatban részt vesz a 2. pontban foglaltak szerint minden természetes személy, aki 16. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik és cselekvőképessége az életkorától eltekintve korlátozva nincs, valamint a 2. pont szerint feltett kérdésre egy választ adott, bejegyzést kedvelte, és az ATE BRAND Facebook vagy Instagram oldalának a követője.
  A Szervező jogosult bármely játékost a Pályázatból kizárni, különösen, ha a Pályázat kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Pályázat lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
 3. A Szervező a 2020. január 5. 23:59 óráig beérkezett érvényes Pályázatokat összesíti és 2020. január 7.-én 12.00 óráig sorsolás alapján 1 (egy) Nyertes és 2 pótnyertes Pályázatot választ. Az értékelésben azok az érvényesen beküldött Pályázatok vesznek részt, amelyek a Pályázat időtartamán belül kerültek beküldésre, az ezt követően beküldött Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre.

5.2. Amennyiben a Nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a Nyertes a Pályázatból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, a Pótnyertesek közül kerül a Nyertes kijelölésre, a kiválasztás sorrendjébe, a 6. fejezetben foglaltak szerint.

5.3. A Nyeremény nem becserélhető és készpénzre nem váltható. A Nyertes a Nyereményt nem hozhatja kereskedelmi forgalomba, vagy nyilvánosan az értékesítését nem hirdetheti meg.

 1. A Szervező az 5. fejezetben leírt és 2020. január 6. napján megtartott kiválasztást követően aznap, 2020. január 6. napján az esemény Facebook oldalán megjelölést tartalmazó posztban és/vagy privát üzenetben, az Instagramon kommentben és/vagy privát üzenetben értesíti a Nyerteseket. Az értesítés módjához valamennyi Résztvevő a Pályázatra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A Nyertesek kötelesek az értesítést 24 órán belül visszaigazolni a Szervezőnek a Szervező Facebook oldalán https://www.facebook.com/ATEBRANDOFFICIAL privát üzenetben, és megadni a Nyeremény részleteinek egyeztetéséhez szükséges személyes adatait (név, cím telefonszám).Ha a Nyertes, a Szervező privát üzenetére 24 órán belül nem válaszol, vagy egyébként a Pályázatban való érvényes részvétel feltételeinek nem felel meg, a nyereményre való jogosultsága megszűnik. Ebben az esetben a Szervező a pótnyertest keresi meg a fentiek szerint ismertetett módon. Amennyiben a pótnyertes sem jelentkezik a megadott határidőn belül, a Nyeremény nem kerül a Nyereményjátékban felhasználásra. A Szervező a Nyertesek nyilvános Facebook vagy Instagram profilját a sikeres kapcsolatfelvételt követően teszi közzé a(z) ATE BRAND Facebook oldalán (https://www.facebook.com/ATEBRANDOFFICIAL) annak érdekében, hogy a Szervező biztosítsa a Pályázat hitelességét.A Nyertes és a további díjazottak által megadott téves vagy hibás adatokért a Szervező felelősséget nem vállal.

  A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes a megadott elérhetőségeken bármely okból nem elérhető. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

 2. A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért, esetleges elírásokért és nyomdai hibákért való felelősséget.
 3. A Szervező fenntartja a Pályázat meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogait, valamint jogában áll a Szabályzat bejelentés nélküli módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások elérhetők lesznek a(z) ATE BRAND weboldalán (https://www.atebrand.com/jatekszabalyzat/).
 4. A Pályázatban való részvétel önkéntes és vásárláshoz nem kötött.
 5. Adatkezelési tájékoztató

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, így különösen az alábbi jogszabályok figyelembevételével történik:

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);

– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: GDPR).

Az adatkezelő a Szervező, azaz ATE BRAND Kft. Ha kérdése, aggodalma vagy panasza merül fel a jelen Szabályzat vagy személyes adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi adatvédelmi felelőshöz a következő elérhetőségeken:

Adatvédelmi Tisztviselő

ATE BRAND Kft.

Cím: 2051 Biatorbágy, Sasbérc út 1.

E-mail: event@atebrand.com

Telefonszám: +36 30 609 9336

Megkeresésére a Szervező lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Az adatkezelés célja: Pályázat szervezése céljából történő adatkezelés, ennek keretében a nyertes kisorsolása, a nyertes értesítése, nevének nyilvánosságra hozatala, a Nyeremény átadása, esetleges adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése, tájékoztatás, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Pályázatban való részvétel útján. Az adatszolgáltatás és a Pályázatban történő részvétel önkéntes.

A Játékos külön és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nyereményre válik jogosulttá, úgy a nyilvános Facebook vagy Instagram profilját és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett a Szervező a(z) ATE BRAND Facebook oldalán (https://www.facebook.com/ATEBRANDOFFICIAL), valamint a www.atebrand.com weboldalon is közzéteheti. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem vehet részt a Pályázatban, a Nyeremény a pótnyertesnek kerül kiadásra.

A kezelt személyes adatok köre: (i) Nyertesek neve; (ii) Nyertesek nyilvános facebook profilja ; (iii) Nyertesek lakóhelye vagy tartózkodási helye.

Az adatkezelés időtartama: a sorsolástól számított 30 (harminc) nap, azzal hogy a Nyertes nevét tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet számviteli célokból az Adatkezelő székhelyén 5 (öt) évig megőrzi, melyet követően a jegyzőkönyvben foglalt személyes adat is törlésre kerülnek.

A Szervező személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Játékos előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő vagy az alábbi közreműködő partnerek, Pályázat szervezésével, lebonyolításával érintett és foglalkozó munkavállalói, megbízottai ismerhetik meg.

Az adatkezelő az Infotv. 7. §-ának, valamint a GDPR 32. cikkének figyelembevételével az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztonságosan kezelje a személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az adatvesztést.

A Játékos jogosult arra, hogy a Szervező által kezelt személyes adatai tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;

b) a személyes adatok helyesbítését kérje;

c) a személyes adatok törlését kérje;

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A Játékos a jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎megjelölt elérhetőségekre küldheti el, melyek a következők: e-mailben az event@atebrand.com, vagy postai úton a 2051 Biatorbágy, Sasbérc út 1. B. ép. 3 em. 13. címre.

Az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhető tájékoztatás. Főszabály szerint, amennyiben az érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy a Szervező jogosult költségtérítést kérni (500 Ft/hangfelvétel, 5 Ft/lap). A Szervező fenntartja a jogot a költségtérítés összegének és esedékességének az adott ügy egyedi körülményei alapján történő meghatározására.

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Szervező nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Szervező válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Szervező minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a Szervező tájékoztatást ad a címzettekről.

A Játékos bírósághoz fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az adatvédelmi jogokról részletes tájékoztatás a https://www.atebrand.com/adatvedelem/ weboldalon található.

 

 1. december 28.

 

ATE BRAND Rendezvényszervező és Produkciós Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság.